Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Yǒu Jī Yā Shǐ Xiāng Fèng Huáng Dān Cóng Chá, 有机鸭屎香凤凰单冲茶, Organic Duck Shit Fragrance Feng Huang Dancong Tea

C. sinensis var. yashixiang; Chaozhou, Phoenix Mountain, Guangdong, 600m-1200m; Autumn, 2020, young leaf, semi-oxidized oolong. #TodaysTea, #今天的茶, #JīnTiāndeChá, #Tea, #茶, #Chá. The dry leaves are light