Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Fèng Huáng Shī Mén Dān Cóng Wū Lóng Chá (Tàn Bèi Míng Chá), 凤凰輋门单丛乌龙茶 (炭焙茗茶), Phoenix Mountain Dancong Oolong Tea (Charcoal Roasted Tea)

C. sinensis var. Fenhuang Dancong; Phoenix Mountain, Shantou, Guangdong, 1498 m; Spring 2020, single leaf, old trees, charcoal roasted, oolong. #TodaysTea, #今天的茶, #JīnTiāndeChá, #Tea, #茶, #Chá.