Green Tea, Today's Tea

Yǒng Xī Huǒ Qīng Zhū Lǜ Chá, 涌溪火青珠绿茶, Yongxi Huoqing (Gunpowder) Green Tea

(Sometimes called Jade Fire); C. sinensis, var. yongxi liuyezhong (Yongxi Willow-leaf varietal); Producer Hu Chuansi, Yongxi Village, Jing County, Xuancheng