Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Fèng Huáng Shān (Mì Lán Xiāng: Fēng Mì Tián Weì) Wū Lóng Chá, 凤凰山 (蜜兰香:蜂蜜甜味) 乌龙茶, Phoenix Mountain (Honey Orchid Fragrance: Honey Sweet) Oolong Tea

C. sinensis var. Honey Orchid; Wudong, Fenghuang, Chaozhou, Guangdong, 1000m; Spring, 2021, 300 y.o. trees, organic, hand picked, manual oolong