Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Yǒu Jī Sòng Zhǒng Fèng Huáng Dān Cóng Chá, 有机宋种凤凰单丛茶, Organic Song Zhong Feng Huang Dancong Tea

C. sinensis var. song zhong; Wudong, Chaozhou, Phoenix Mountain, Guangdong, 600m-1200m; Spring, 2021, young leaf, semi-oxidized oolong. #TodaysTea, #今天的茶, #JīnTiāndeChá, #Tea, #茶, #Chá. The dry leaves