Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Lǜ Sì Shí Pǐn (Lán Huā Xiāng) Fèng Huáng Dān Cóng Chá, 绿色食品(兰花香)凤凰单丛茶, Green Food (Orchid Fragrance) Feng Huang Dancong Tea

C. sinensis “unkonwn hybrid” Chaozhou, Phoenix Mountain, Guangdong,Spring, 2021; 600m-1200m, young leaf, semi-oxidized oolong; #TodaysTea, #今天的茶, #JīnTiāndeChá, #Tea, #茶, #Chá. The dry leaves are long, twisted,