Dancong, Oolong Tea, Today's Tea

Yǒu Jī Leí Kòu Chái (Lán Huā Xiāng) Fèng Huáng Dān Cóng Chá, 有机雷扣柴(兰花香)凤凰单丛茶, Organic Lei Kou Chai (Orchid Fragrance) Feng Huang Dancong Tea

In the late 1970’s, somewhere Da Shan Poa, on the Wudong Mountain, a thunderstorm ravaged the area and lightning struck