Oolong Tea, Today's Tea, Yancha

Dà Hóng Páo Wū Lóng Chá, 道红袍乌龙茶, Big Red Robe Oolong Tea

C. sinensis “rougui”; Wuyishan, Nanping, Fujian, 2000m; Spring, 2020, leaf only, oxidised, oolong process; #TodaysTea, #今天的茶, #JīnTiāndeChá, #Tea, #茶, #Chá. The dry leaf varies in size