Black Tea, Chuanhong, Today's Tea

Huáng Jīn Bái Lù (Chuān Hóng Chá), 黄金白露(川红茶), Golden White Dew (Chuanhong Tea)

Chuan Hong Black Tea; C.sinensis var. zaobaijian; Spring (before Qingming) & Autumn (after Bailu), 2020; Xingshi Tea Co., Ltd., Julian